Veiligheid bij Gyas in het geding, Rogier Blink in opspraak

Algemeen

De algemene Groninger studentenroeivereniging Gyas lijkt een veilig sportklimaat te ontberen. Een vrijwilliger – Govert Pellikaan – die bij de club coacht, zegt in maart te zijn aangevallen door professioneel coach Rogier Blink (tevens Gyaslid) die in dienst is van de vereniging. Daarvan waren zes roeiers – waaronder twee minderjarigen – getuige. Pellikaan zegt dat het bestuur verzuimt de dader te straffen, in plaats daarvan stuurt de vereniging aan op een dialoog tussen de dader en zijn slachtoffer.

Gyas-coach Pellikaan geeft aan dat de professionele coach van zijn vereniging fysiek geweld tegen hem heeft gebruikt. Dit heeft hij desgevraagd aan NLroei verklaard. Het gaat om de tweevoudig olympiër Blink. Dit zou tweemaal zijn gebeurd. Pellikaan heeft het meest recente voorval gemeld bij het bestuur van zijn vereniging en bij de politie.  

Aanval
Het eerste incident vond twee jaar geleden plaats. Pellikaan had een door hem gecoachte roeier zonder overleg laten sparren met een door Blink gecoachte ploeg. Dat schoot in het verkeerde keelgat van Blink die daarop Pellikaan en zijn pupil heeft uitgescholden. En hij zou Pellikaan met zijn fiets ten val hebben gebracht, daarna hebben aangevallen en vervolgens woedend bovenop op hem zijn gaan zitten, terwijl Pellikaan op zijn buik lag. Het tweetal heeft na dit geweldsincident nooit meer een woord met elkaar gewisseld.

Aanvliegen
Tot 27 maart jongstleden. Toen vond een tweede incident plaats. De twee coaches waren toevallig tegelijk langs het kanaal elk afzonderlijk in gesprek met hun pupillen. Pellikaan maakte een opmerking over een aanwijzing die Blink gaf, wat wederom de woede van de professional opwekte. Die begon  vervolgens onder andere via zijn megafoon te schreeuwen en te schelden in de richting van Pellikaan zijn roeiers. Blink liep daarbij op Pellikaan af en vloog hem aan, waarbij hij Pellikaan hardhandig tegen de grond werkte. Blink liet pas los nadat de roeiers riepen dat hij moest stoppen. Pellikaan heeft een klacht ingediend bij het bestuur van zijn vereniging en melding gemaakt bij de politie.

Getuigen
Zes roeiers waren getuige van het incident; een tweetal gecoacht door Blink en vier roeiers van Pellikaan, waaronder twee junioren van De Hunze.  NLroei heeft met een aantal ooggetuigen hierover contact gehad, er wordt door verschillenden van hen bevestigd dat Blink Pellikaan heeft aangevlogen: Blink was de agressor, niet Pellikaan. Anderen doen er het zwijgen toe. Eén vindt ‘het niet iets voor op NLroei’,  een ander zegt ‘ik laat het over aan het bestuur van Gyas’. 

Onderzoek
De ouders van de junioren die getuige waren, hebben op eigen initiatief  contact opgenomen met het bestuur van Gyas. Dit deden zij nadat Gyas geen enkele aandacht aan deze jongens had geschonken, noch in de eerste weken na het incident hadden gehoord in het kader van een onderzoek naar het incident. De ouders wilden het Gyasbestuur duidelijk maken dat het een geweldsincident betreft dat het sportklimaat onveilig maakt en dat zij het onrechtvaardig vinden dat het slachtoffer van een mishandeling ook wordt bestraft.

Bijstellen
Tot de verbazing van Pellikaan werd er na de afronding van het interne onderzoek door het Gyasbestuur voorgesteld een disciplinaire sanctie tegen beiden te nemen. Deze beslissing werd echter later weer ingetrokken. Het bestuur stelde na de herziening voor ‘(omgangs)afspraken te willen maken’.

Verontwaardiging
Dat stuitte bij Pellikaan ook op verontwaardiging. Zijn voornaamste grieven verwoordde hij via een e-mail als volgt naar wedstrijdcommissaris Sybren Visser: “ Ik begrijp er nog steeds niets van dat jullie mij schuld hebben gegeven, en het nodig vonden daarop een boetevoorstel te doen. Dat is in mijn ogen een schoffering van jewelste, echt schandalig. Bovendien hebben jullie tot op de dag van vandaag niets ondernomen tegen Rogier, niets waaruit blijkt dat jullie als bestuur zijn agressiviteit en fysiek geweld afkeuren. Vinden jullie echt dat dit zomaar kan?” Pellikaan wacht nog steeds op een reactie.

Reactie Blink
In zijn reacties op het eerste concept van dit NLroei-artikel geeft Blink aan daarvan erg geschrokken te zijn. Hij neemt afstand van de aan hem voorgelegde inhoud en geeft aan dat een beeld wordt geschetst dat ver van de werkelijkheid afstaat. Hij weerlegt echter niets. Dit zegt hij er wel over: “In mijn roeicarrière heb ik veel aan Govert te danken. We hebben jaren samen opgetrokken. Hij heeft van mij een betere roeier gemaakt en we hebben heel veel lol gehad. Toch ontstond er een conflict op de vereniging. En omdat we beiden onze rol als (professioneel) coach willen blijven vervullen heeft het bestuur van Gyas maatregelen getroffen. Dit loopt nog en hoewel ik er vertrouwen in heb dat dit goed zou komen, betreur ik nu dat dit zo uitvergroot op NLroei komt.”

Getuige
Blink schoof een getuige van het incident van twee jaar geleden naar voren. Deze man die anoniem wenst te blijven, was een van de aanwezigen bij het voorval. Hij schrijft: “Bij dit betreffende voorval was ik als enige getuige op de kant mee aanwezig, ik fietste die bewuste dag mee met Govert. Wat ik in jou concept lees over wat er twee jaar geleden gebeurd is, is verre van hoe dit zich heeft afgespeeld. Ik ben het dan ook in alle volledigheid niet eens met wat er staat.” Net als Blink wil de getuige niet aangeven wat er anders gelopen zou zijn. 

Suggestief
Blink wenst niet te reageren op aanvullende vragen van NLroei. Die gaan onder andere over wat Pellikaan hem heeft misdaan, of hij zijn excuses aan Pellikaan en de door hem uitgescholden roeiers gaat aanbieden, hoe hij in zijn algemeenheid omgaat met kritiek van roeiers en coaches en de vraag of hij eerder betrokken is geweest bij geweldsincidenten. Hij doet de vragen af als suggestief en reageert er daarom niet op.

Reactie Gyas
Net als Blink wenst het bestuur van Gyas niet in te gaan op vragen van NLroei. Zo blijft het onduidelijk of Blink bij zijn aanstelling een verklaring omtrent gedrag heeft overlegd.  In een statement (zie onderaan dit artikel voor de complete tekst) reageert Gyas mondjesmaat. Het bestuur beperkt zich daarin vooral tot het eigen onderzoek. Het relaas van Blink, Pellikaan en de ooggetuigen is daarbij aangehoord. “Gegeven de achtergrond van het langlopende conflict is gekozen voor een dialoog, danwel mediation”. Gyasbestuurder Visser ging onder andere niet in op vragen waarom aanvankelijk voorgenomen disciplinaire maatregelen niet zijn uitgevoerd. Omwille van de privacy van de leden (en de werknemer) hult de club zich in nevelen.

De volledige verklaring van het Gyasbestuur staat in het afdrukbare document, onderaan dit artikel.

Voetnoot
NLroei is geen crimesite en wil dat ook niet worden. NLroei brengt als journalistieke site nieuws over de roeisport, in vele facetten. Een ‘veilig sportklimaat’ hoort daarbij en is actueler dan ooit. Naast dat fysiek geweld binnen de roeisport (gelukkig) niet normaal is en zo een gebeurtenis op zich al nieuws is, is met deze publicatie ook een maatschappelijk belang gediend: hoe gaat een deel van de roeigemeenschap om met kennelijke geweldsincidenten, waarbij vrijwilligers, roeiers, een werknemer en een werkgever (tevens bestuur van een vereniging) betrokken zijn? NLroei ging daarbij niet over een nacht ijs en raadpleegde o.a. ook bronnen die (nog) niet zijn geciteerd maar wel het beeld completer leverden.

Opvallend in het verweer is onder andere dat zowel werknemer (tevens lid van de vereniging) als werkgever niet transparant zijn, maar wel elkaars zienswijze volgen over een ‘langer lopend conflict’, zonder dat dit nader wordt onderbouwd.  Zoals ook in het artikel is gemeld, wordt geen één van de aantijgingen weerlegd, of is daartoe een poging ondernomen, terwijl daar ruimschoots gelegenheid voor is geboden. Dit alles gaf de doorslag om het artikel te publiceren. Het gaat m.i. om (veel) meer dan ‘enige wrijving’ tussen twee coaches.

Naam en toenaam worden genoemd als het gaat om de twee coaches, de vereniging en de dossierhoudende bestuurder. De ooggetuigen zijn bij ondergetekende bekend, maar zijn geanonimiseerd. Zij hebben part noch deel aan de (vermeende) gebeurtenissen en waren (onbedoeld) aanwezig bij een treurige affaire.

Anne de Lange
hoofdredacteur NLroei