[open brief aan KNRB] Clubs willen snel knopen doorhakken

Algemeen

“De roeiverenigingen De Amstel, Die Leythe, Het Spaarne en De Maas schreven onderstaande open brief aan het bestuur van de roeibond. De brief is door een aantal andere verenigingen mede-ondertekend. De NLroeiredactie publiceert het hiermee.”

Oproep aan het KNRB bestuur

6 juni 2016

Geacht bestuur van de KNRB,

Reeds gedurende twee jaar brengen wij onze zorgen over het beleid en de financiering van het Junioren en Senioren B Toproeien onder uw aandacht. Tijdens ALV’s en in constructief overleg tijdens regiobijeenkomsten is hier veelvuldig over gesproken. Van onze kant zijn wij ook met concrete voorstellen gekomen en hebben wij bijvoorbeeld in 2015 voor de nodige financiële en personele middelen gezorgd ten behoeve van de WK Junioren in Rio. Dit heeft echter – ondanks toezeggingen van uw kant – niet tot concrete actie geleid. Middels dit schrijven willen wij u oproepen om zonder vertraging de onderstaande punten om te zetten in beleid.

Voorstel 1: Junioren en SB budget 20% van het totale budget voor Toproeien

Het U19 en U23 roeien mag geen sluitpost op de begroting blijven noch ondergeschikt zijn aan de financiering van het ANRT. Het verdient een eigen en voldoende budget ter hoogte van 20% van het totale budget dat voor het Toproeien beschikbaar is (de som van de NOC-NSF subsidie en de ‘eigen middelen’ van de KNRB, zowel programmabudget als apparaatskosten/overhead maar exclusief eventuele eigen bijdragen van roeiers). Bij de komende subsidieaanvraag aan NOC-NSF dient het KNRB-bestuur actief in te zetten op de ruimere mogelijkheden voor de financiering van Talentontwikkeling die de Sportagenda 2017+ van NOC-NSF biedt.
Wij vragen het bestuur dit in het jaarplan 2017 en de begroting 2107 te verwerken.

Voorstel 2: Programma Junioren en SB Toproeien is een onderdeel van Talent Ontwikkeling en gelijkwaardig aan SA (ANRT)
Het Junioren en SB Toproeien is de basis voor toekomstig succes op SA niveau en dient daarom als volwaardig programma naast – en niet onder – het SA programma (ANRT) gepositioneerd te worden, rechtstreeks onder de Technisch Directeur, met een eigen – gegarandeerd – budget, en een eigen, bij jonge sporters passende, organisatie en aanpak. De programma’s voor Junioren en SB zijn de belangrijkste componenten van het Talent Ontwikkelingsprogramma van de KNRB.
Wij vragen het bestuur deze organisatiestructuur op korte termijn in te stellen voor de professionele technische staf van de KNRB.


Voorstel 3: Instellen Commissie Toproeien (CTR)
Wie er wel of niet op een buitenlandse wedstrijd, inclusief FISA evenementen, mag starten wordt weliswaar bepaald door de technische staf (daartoe gemandateerd door het KNRB-bestuur) maar uit een oogpunt van ‘governance’ moeten beslissingen over de selectieprocedure, de selectie-eisen en de feitelijke selecties kunnen worden getoetst door een onafhankelijk orgaan namens bestuur (als werkgever van de technische staf) en namens de KNRB-verenigingen als direct belanghebbenden namens de roeiers. Maar ook wanneer een ploeg geen toestemming krijgt van de bondscoach voor het starten van een buitenlandse wedstrijd, moet deze ploeg de mogelijkheid van ’beroep’ krijgen.
In onze ogen zou er een Commissie Toproeien (CTR) moeten worden ingesteld (voor Junioren, SB en SA) bestaande uit 4 of 5 leden; minstens één lid voorgedragen door de juniorenverenigingen, één door de studentenverenigingen, één door het bestuur en tenminste 1 lid door de 3 overige leden gekozen bijvoorbeeld uit een andere sportdiscipline. Deze dienen zonder last en verplichting onafhankelijk hun taken uit te voeren.
Wij vragen het bestuur om tijdig een oproep voor kandidaten te doen en een CTR uiterlijk op de najaarsvergadering 2016 te installeren.

Specifieke aanpak (achtergrond)
De ontwikkeling van jonge roeiers vraagt een specifieke aanpak, afwijkend van die van ‘volwassen ’sporters. Kernpunten van deze aanpak, die de afgelopen jaren bewezen succesvol is geweest, zijn:
– De verenigingen zijn samen met de TO-bondscoach ‘eigenaar’ van het programma om samen tot uitzendwaardige ploegen te komen.
– De werkwijze in he TO-programma is flexibel (grote groepen, verschillende nummers, accent op bevorderen competitie en motivatie) en wordt uitgevoerd op verschillende locaties in Nederland waar goed samen kan worden getraind.
– Roeiers blijven roeien bij hun eigen vereniging en zullen naarmate het seizoen vordert intensiever in selectieploegen gaan trainen.
– De betrokken verenigings en RTC coaches vormen samen met de TO-bondscoach een netwerk waarin kennis en ervaring wordt uitgewisseld; uit de groep van verenigings en RTC coaches worden in principe de coaches voor uit te zenden ploegen gekozen.
– De TO-bondscoach maakt jaarlijks samen met alle “stakeholders” (de verenigings en RTC coaches die roeiers begeleiden waarvan verwacht kan worden dat ze in een van de programma’s zullen gaan meedoen) het plan van aanpak voor het betreffende seizoen.

Agendering ALV 25 juni

Initiatiefnemers en mede-ondertekenaars stellen het op prijs als u deze brief op de ALV van 25 juni 2016 apart agendeert en uw inhoudelijke schriftelijk reactie vooraf kenbaar maakt. Zou u ook bij alle drie de hierboven gestelde punten kunnen aangeven of het uw intentie is deze uit te voeren.

Hoogachtend,

De initiatiefnemers:
Wim Koopman – RZV De Amstel
Barend van Kouterik – LRZV Die Leythe
Steven Olthof – KRZV Het Spaarne
Jan van Bekkum – KRZV De Maas

Mede-ondertekenaars:
RV Willem III
RIC
ARSR Skadi
KSRV Njord
RZV Gouda
ASR Nereus (punten 1 en 3)
KGR De Hunze
Zwolsche R&ZV
URV Viking
RV Tromp