Column Helma Neppérus: Maak weer tijd voor de vergadering

Algemeen Column

In december 1974 ging ik voor het eerst naar de ledenvergadering van de roeibond. Ik kwam er namens Njord. Ik heb ook nog een vraag gesteld, namelijk of we niet erg afhankelijk waren van subsidie. Een paar jaar later kwam ik er vaak om een verslag te maken voor het blad Roeien en eind 1983 kwam ik zelf in het bestuur van de bond. De vergadering was altijd druk bezet en de toch vrij grote zaal in de RAI was altijd vol.

Het was eigenlijk de gelegenheid waar roeiend Nederland elkaar trof als het wedstrijdseizoen was afgelopen. Langzaam maar zeker is die volle vergadering veranderd in een rustige bijeenkomst, waar zelden het benodigde aantal bezoekers wordt gehaald om een geldig besluit te nemen over reglementswijzigingen, zodat daarvoor weer een extra vergadering moet worden uitgeschreven.

Hoe komt dat nou? Er is niet een specifieke reden, het is meer een samenloop. Om financiële redenen werd de vergadering verplaatst naar een verenging en daarna naar het kantoor van de sponsor. Dan speelde er dat het boekjaar van het ministerie van VWS gelijk moest gaan lopen aan het kalenderjaar. Dat leidde er toe, dat in december de begroting moet worden vastgesteld en in maart de jaarrekening moet worden goed gekeurd.

Dus gewoon niet langer één, maar twee vergaderingen per jaar. Verder zijn er veel meer ontmoetingspunten gekomen, zoals bij voorbeeld de succesvolle nationale roeidag. En ook de wedstrijdkalender is voller geworden. Roeiend Nederland kan elkaar dus vaker zien.

Toch zijn de ledenvergaderingen van groot belang. Daar worden besluiten genomen, die de toekomst van de roeisport raken. Morgen, zaterdag 17 november om 10.30 uur begint de najaarsvergadering in het kantoor van Aegon, vlakbij station Mariahoeve in Den Haag.

Op de agenda staat het punt om te gaan werken met licenties voor mensen die aan een wedstrijd voor bedrijfsroeien, indoorroeien of schoolroeien willen deelnemen, maar geen lid zijn van een vereniging. Ik vind het goed, dat het bestuur van de roeibond deze mensen via een systeem van licentie toch al bij de bond wil betrekken. En zo een licentie is dan de opstap naar een ‘gewoon’ lidmaatschap bij een vereniging. Ik zou ook best vragen kunnen hebben en ook daarvoor leent de vergadering zich. Kortom we mogen best wel weer meer de ledenvergadering gaan bezoeken, want daar worden de echt belangrijke besluiten genomen.